افتخارات فاران تابش

10

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع تجهیزات آشپزخانه،حمام،سوناواستخر تیر الی مرداد ماه 94

1

دهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو آبان ماه 94

3

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مهرماه 94

8

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات وسیستم های گرمایشی و سرمایشی مهر ماه 94

15

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع تجهیزات آشپزخانه،حمام،سوناواستخر تیر الی تیر ماه 95

9

نهمین نمایشگاه سنگ ساختمانی ایران شهریور ماه 95

2

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو آبان ماه 95

5

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

7

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مهر ماه 95

نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن وصنایع مربوطه اردیبهشت ماه 96

11

نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی،معدن وصنایع مربوطه تیر ماه 96

6

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته آبان ماه 96

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

14

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ، لوازم و مجموعه های خودرو

15