N
A
R
A
F

درایر خشک کن کوپ اسلب

با توجه به نفوذ آب به سنگ اسلب هنگـام برش توسط ارّه امکان پیاده سازی و فـرآوری وجود ندارد و عموماً کوپ های بریده شده با توجه به فصل 3 الی 6 روز جهت دفع رطوبت نیاز دارند .

 با استفاده از درایر هـای خشک کن این زمان به 8 الی 12 ساعت بسته به نوع سنگ تقلیل پیدا می کند .

لازم به ذکر است از این نوع درایر می توان جهت قنداق پیچ کردن کوپ های خرد و شکننده قبل از برش استفاده نمود .