معایب سیستم گرمایش سنتی در گلخانه :

1.عدم گرم شدن خاک.

2.مصرف سوخت بسیار بالا.

3.تمرکز دما در سقف گلخانه و اتلاف انرژی.

4.کاهش محسوس دما در حاشیه.

5.هزینه بسیار بالای تعمیر و نگهداری سیستم موتورخانه

6.آلودگی محیط گلخانه به واسطه گردش هوا از روی خاک و کودهای شیمیایی

لیکن با به کارگیری سیستم گرمایش تابشی علاوه بر حذف موارد فوق مزایایی حاصل میگردد که به شرح ذیل می باشد .

1.تمرکز دما در کف و گرم شدن خاک

2.کاهش مصرف گاز تا %60

3.گرمایش یکنواخت در کل سطح گلخانه حتی در حاشیه

4.قابلیت کنترل توسط سنسور دمای محیط

5.کاهش چشمگیر میعان (قطرات شبنم)

6.خشک بودن سطح برگ که سبب کاهش برخی از بیماریهای قارچی خواهد شد.

7.جهت انتقال دما در سیستم گرمایش تابشی نیازی به هوا نبوده و در نتیجه باعث ایجاد گرد و غبار نمیشود

8.امکان تهویه هوا