در سالن های ورزشی عموما از سیستم موتور خانه مرکزی و دمنده ها جهت ایجاد گرمایش استفاده می شود که شامل معایبی از قبیل :

1.هزینه تعمیر و نگهداری بسیار بالا

2.مصرف سوخت بسیار بالا

3.نیاز به نیروی متخصص جهت بهره برداری

4.تمرکز دما در بالاترین نقاط (زیر سقف)

5.الزام به روشن بودن موتور خانه در زمان های غیرکاربری

لیکن با به کارگیری سیستم گرمایش تابشی علاوه بر حذف موارد فوق مزایایی حاصل میگردد که به شرح ذیل می باشد .

1.عدم ایجاد گردش هوا

2.تامین گرمایش در کوتاهترین زمان ممکن

3.ایجاد هوایی مطلوب تر نسبت به سایر سیستم های گرمایش