طراحی و تکنولوژی نوین کوره های گرمایش تابشی روی خط اسلب به گونه ای می باشدکه با حذف شعله مستقیم و محصولات احتراق از سطح سنگ و ایجاد دمای مناسب ویکنـواخت کیفیتی متمایز نسبت به سایر کوره ها ایجاد کرده است